www.giti.pl

biżuteria srebrna
Reklama arrow Prawo i reklama arrow Reklama sprzeczna z prawem
Reklama sprzeczna z prawem PDF Drukuj
Spis treści
Reklama sprzeczna z prawem
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
 

Reklama alkoholu

  

Zakaz reklamy alkoholu do polskiego prawodawstwa został wprowadzony na podstawie ustawy z 1982r. Zakaz wprowadzono w okresie gospodarki socjalistycznej, kiedy sam problem reklamy i jej granic nie budził większego zainteresowania i nie miał większego praktycznie znaczenia. Po roku 1989 wraz z rozwojem gospodarki rynkowej nastawionej na zysk, na rynku towarów konsumpcyjnych powstała przewaga podaży nad popytem. Dotyczyło to również alkoholu, który jako towar nie reglamentowany, stał się produktem poddanym regułom rynkowym, a w ślad za tym – przedmiotem reklamy. Stanowisko takie forsuje lobby alkoholowe. Odmienne stanowisko prezentuje strona rządowa, organizacje zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholizmu, które są za utrzymaniem dotychczasowego zakazu reklamy alkoholu. Zwolennicy bezwzględnego zakazu reklamy alkoholu wskazują, że alkohol nie jest takim samym towarem jak inne i przynosi katastrofalne konsekwencje społeczne. W imię wolności gospodarczej czy źle rozumianego liberalizmu, nie można ich zdaniem, zezwalać na reklamę alkoholu.

 

Zakres przedmiotowy zakazu reklamy napojów alkoholowych na obszarze Polski został uregulowany w art.46 ust.1 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 1,5%. zakaz reklamy alkoholu obejmuje nie tylko reklamę wysokoprocentowych alkoholi (wódki, koniaki, whisky), ale również reklamę niskoprocentowych alkoholi tj. piwo. W zakresie podmiotowym zakaz reklamy napojów alkoholowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. Zakaz ten obejmuje podmioty krajowe, jak i przedsiębiorców zagranicznych.

 

Uznanie, czy określone działanie jest, czy nie jest reklamą napoju alkoholowego, ma doniosłe znaczenie. Dotyczy to przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w myśl której niedozwolona lub zakazana reklama to nieuczciwa reklama. Ma to również znaczenie w sferze przepisów karnych. Reklama napojów alkoholowych zagrożona jest karą grzywny od 10,000 do 500,000 zł, a orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. Za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialna za zlecenie lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych. Grzywną mogą być ukarane również osoby reprezentujące wydawców przepisów, nadawców podmiotów radiowych i telewizyjnych oraz osoby reprezentujące agencje reklamowe. Przedmiotem ochrony jest interes społeczny w zakresie zwalczania alkoholizmu. Przepisy przewidują, że w miejscu sprzedaży alkoholu powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości jego spożywania. Wprowadzają wymagania, by napoje alkoholowe dostarczano do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy. Szczególne przepisy dotyczą oznaczenia win. Ustawa nie zakazuje używania oznaczeń stosowanych do oznaczania wyrobów alkoholowych jako elementów nazwy przedsiębiorcy (oznaczenie miejsca prowadzonej działalności, oznaczenie środków transportowych, sponsoringu sportowców, patronat nad imprezami sportowymi czy kulturalnymi).

 

Z ogólniejszych społecznych racji – stan zdrowia ludności, alkohol nie może być traktowany na równi z innymi towarami znajdującymi się na rynku. Z drugiej strony, zakaz reklamy alkoholu powinien być poddany rewizji. Przemawia za tym specyfika gospodarki wolnorynkowej. Rozsądnym wydaje się ograniczenie zakazu reklamy alkoholu do pewnych jego postaci jednocześnie ustalając kryteria takiej reklamy. Powstałaby wtedy możliwość wpływania na preferencje konsumentów.

 

Bezwzględny zakaz reklamy napojów alkoholowych jest niewykonalny. W dobie Internetu, telewizji satelitarnej i emitowanych z zagranicy reklam, słuchania radia oraz napływu prasy zagranicznej, jest on archaiczny. Na gruncie obowiązującego prawa objęcie alkoholu zakazem reklamy pośredniej jest nie do przyjęcia z uwagi na konstytucyjne zasady swobodnej wypowiedzi i wolności gospodarczej. Generalnie, co do zasady, opowiadam się za zakazem reklamy alkoholu, ale nie powinna ona np. dotyczyć reklamy komercyjnej, która nie jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, a do przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem napojami alkoholowymi. Może warto się zastanowić czy nie powinniśmy dopuścić reklamy lekkich alkoholi (5%), co mogłoby zmienić strukturę konsumpcji alkoholu w Polsce. Bezsporne wydaje się, że istnieje potrzeba podjęcia prac legislacyjnych w zakresie reklamy napojów alkoholowych.  
następny artykuł »
      Start           O mnie        Kontakt